การทดสอบทางคลินิกแลบ

หัตถการทางการแพทย์ซึ่งรวมไปถึงการตรวจหาตัวอย่างของเลือด ปัสสาวะ และสสารต่างๆในร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถช่วยวินิจฉัย วางแผนการรักษา ตรวจสอบการรักษาดำเนินไปอย่างถูกต้องและสามารถช่วยสังเกตการณ์การเกิดโรคภัยต่างๆตามช่วงเวลา

มีการจำแนกการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ โลหิตวิทยา เคมีวิทยา วิทยาเซรุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พิษวิทยา และ พยาธิวิทยาเซลล์วิทยา ซึ่งการวิเคราะห์จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ มีการวิเคราะห์ที่แตกต่างและหลากหลายกันจำนวนมาก ซึ่งมีการจับใจความหลักเกณฑ์ของแต่ละพื้นที่และตัวอย่างการทดสอบที่พบโดยทั่วไปมากที่สุดมีประเด็นหลักดังต่อไปนี้

พื้นที่ห้องปฏิบัติการคลินิกโดยทั่วไป นักเทคนิคการแพทย์ไม่เพียงแค่ทำการตรวจและรายงานผลเท่านั้น ทั้งยังตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อความถูกต้อง ตรงต่อเวลาในทุกแง่มุมของการทดสอบแต่ละครั้ง ตั้งแต่การรวบรวมและส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ จนถึงเสร็จสิ้นการทดสอบและการส่งข้อมูลกลับไปยังแพทย์ นอกจากนี้ แต่ละกระบวนการจะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดวิธีการทดสอบหรือกระบวนการอาจได้รับการปรับปรุงเพื่อส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยดียิ่งขึ้น กระบวนการเหล่านี้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพโดยรวม นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางคลินิกทุ่มเททุกกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบคุณภาพเหล่านี้จะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องในทุกด้านของงาน

เคมีวิทยา
เคมีวิทยา คือ การตรวจหาตัวอย่างองค์ประกอบทางสารเคมีต่างๆ โดยปกติถ้าคนเรามีสุขภาพดี ระดับของสารเคมีในร่างกายจะลดลงมาอยู่ในระดับที่คาดการณ์ได้สูง

โลหิตวิทยา และ จุลชีววิทยา
 การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาส่วนมากจะเน้นตรวจส่วนประกอบของเลือดเป็นหลัก เมื่อมีสุขภาพดี ส่วนประกอบในเซลล์ของเลือดจะแสดงเป็นตัวเลขที่ประมาณการณ์ได้

ภูมิคุ้มกันวิทยา และ วิทยาเซรุ่มหรือวิทยาน้ำเหลือง
วิทยาภูมิคุ้มกัน เป็นการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หน้าที่และความผิดปกติ
วิทยาเซรุ่มหรือวิทยาน้ำเหลือง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับน้ำเลือด (มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใสเมื่อเลือดจับตัวเป็นก้อน)

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา เป็นการตรวจเพื่อหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อต่างๆในผู้ป่วย โดยใช้ตัวอย่างจาก รอยบาดแผล ของเหลวในจมูก ปาก เลือด ของเหลวและส่วนต่างๆในร่างกาย

พิษวิทยา
พิษวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของสารพิษที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต สังเกตการณ์ รายงานอาการพิษ กลไกการเกิดพิษ วิธีการรักษา และการตรวจสอบความเป็นพิษของสาร โดยเฉพาะสารที่มีพิษต่อมนุษย์

พยาธิวิทยา
เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากสิ่งส่งตรวจเช่นสารน้ำในร่างกาย เลือด หรือปัสสาวะ ตลอดจนเนื้อเยื้อ โดยอาศัยความรู้ทางเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และพยาธิวิทยาโมเลกุล


รายการตรวจทางการแพทย์